Катедрата по методика на чуждоезиковото обучение осигурява професионалната (педагогическа) подготовка на студентите от Софийския университет, организира и ръководи следдипломна квалификация на преподаватели по чужд език, приема докторанти.

Основната дейност на катедрата е да подготвя бъдещите учители по чужд език за всички степени на образователната система в България, а така също на инспектори, експерти, ръководители на методически обединения по чуждоезиково обучение и др. Началната педагогическа подготовка се провежда в рамките на бакалавърската степен и включва теоретичен курс, педагогическа практика (хоспетиране) и държавен педагогически стаж. Професионалната квалификация "учител" се придобива след успешно полагане на държавен изпит.